การประกันคุณภาพ

     

แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ 2563 best p 2563 ภาควิชา ENT

 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ใช้ระบบการเก็บและรวบรวมข้อมูล งานประกันคุณภาพการศึกษา

ในระบบ Cloud computing   กดเข้า….www.dropbox.com  

โดย User name …   sar-ent@hotmail.com

และ   Password… (เฉพาะ อาจารย์ในภาควิชาโสตฯ)

 


กดเปิด ->   คู่มือจรรยาบรรณ ของบุคลากรและอาจารย์ มธ.

กดเปิด ->   คุณธรรม สำหรับคุณหมอ