แพทย์ธรรมศาสตร์ แพทย์ของประชาชน

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์