แนะนำองค์กร

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต

ที่ตั้ง

            สำนักงานอยู่ที่ชั้น 7  อาคารคุณากร   คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่  95  หมู่ 2   ถนนพหลโยธิน   ต.คลองหนึ่ง   อ.คลองหลวง   จ.ปทุมธานี   12120

โทรศัพท์  :  02-926-9834  โทรสาร  :  02-926-9793