งานวิจัย

  1. การศึกษาปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยใส่อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังไม่สม่ำเสมอในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าควรใส่อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โดย อ.พญ.กัญญารัตน์ จรูญผล และ อ.พญ.นิดา ไรท์

  1. การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูทะลุของเยื่อแก้วหูกับระดับการได้ยินภายหลังการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู

โดย อ.นพ.ยศวี วังวรวุฒิ และ อ.พญ.นิดา ไรท์

  1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ยาชาเฉพาะที่ระหว่าง 10% ไซโลเคนผสมกับอะดรีนาลีน (1:100000) และ 4% โคเคนในผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องทางจมูกชนิดเอ็นโดสโคป

โดย พญ.พิชญาภัจน์ มองเพ็ชร์ และ อ.พญ.วิลาภรณ์ ภักดีดินแดน

  1. การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของเสมหะระหว่างกลุ่มที่ให้ความชุ่มชื้นของทางเดินหายใจส่วนล่างด้วยการพ่นน้ำเกลือผ่านเนบูไลเซอร์และอุปกรณ์กรองอากาศที่สามารถเก็บความร้อนและความชื้นในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเจาะคอที่หายใจได้เองในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โดย นพ.ชยุฒน์ ธนาพรสังสุทธิ์ และ อ.พญ.นิธิตา สัตตรัตน์ไพจิตร

  1. การหาความชุกของมะเร็งระยะแพร่กระจายไปที่ปอดในผู้ป่วนรายใหม่ของมะเร็งศีรษะและลำคอชนิดสแควมัสเซลล์ คาซิโนมาระยะที่ 3 และ 4 โดยใช้ เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด ใน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โดย นพ.พรเศก ตันอนุชิตติกุล และ อ.พญ.กัญญารัตน์ จรูญผล

  1. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาด้วยวิธีการบริหารศีรษะ (Semont maneuver) กับการรักษาโดยการหมุนศีรษะให้ตะกอนหินปูนกลับเข้าที่ (Canalith repositioning procdure) ในโรคหินปูนในหูชั้นในหลุด

โดย พญ.ระพีวรรณ กนกเสถียรวงศ์ และ รศ.นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง

  1. การศึกษาความสัมพันธ์และทิศทางของ Recurrent laryngeal nerve และ Cricothyroid joint ในร่างอาจารย์ใหญ่คนไทย

โดย นพ.สมบัติ วงศ์มณี และ อ.พญ.นิดา ไรท์

  1. การศึกษาระดับความง่วงและความตื่นตัว ของพยาบาลเวรกะกลางวันและกลางคืนในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

โดย พญ.ปิยมาภรณ์ อิทธิโสภณพิศาล และ อ.พญ.วิลาภรณ์ ภักดีดินแดน