กิจกรรม

1.งานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2560

2.กิจกรรมรับน้องแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2560 

3.โครงการบริการประชาชน “นอนกรน…แค่กวนใจหรือภัยใกล้ตัว”

4.งานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559

5.โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาหัวข้อ “Diagnostic and Therapeutic Approach to  Vertigo and Tinnitus” บรรยายโดย ผศ.พญ.สุวัจนา อธิภาส

6.โครงการทบทวนข้อสอบประจำปีการศึกษา 2561

7.โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาหัวข้อ “Craniomaxillofacial Trauma” บรรยายโดย Travis T Tollefson, MD.

8.เปิดหอผู้ป่วยใน โสต ศอ นาสิก และทัตกรรม

9.กิจกรรมงานปีใหม่ พ.ศ. 2561

10.กิจกรรมทำบุญวันปีใหม่ พ.ศ. 2561

11.โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาหัวข้อ “Craniofacial disorder” บรรยายโดย Neha Patel, MD.

12.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพในเด็ก “PALS Provider”

13.โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาหัวข้อ “Facial plastic” บรรยายโดย Frank Garritano, MD.

14.กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ประจำปีการศึกษา 2561

15. โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาหัวข้อ “Otoneurology in Practice” บรรยายโดย รศ.พญ.สุวิชา แก้วศิริ

16. โครงการบริการประชาชน “Your Voice” ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์นานาชาติ

17. โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาหัวข้อ “Mastoid Surgery” บรรยายโดย ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์

18. โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาหัวข้อ “Controversy in Facial palsy & Sx” บรรยายโดย รศ.นพ.จรัล กังสนารักษ์

19. งานรับประกาศณียบัตรจบการศึกษาแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ประจำปี 2561

20. งานมุฑิตาจิตอาจารย์เมธาวี และต้อนรับแพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 8

21. โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาหัวข้อ “การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระบบเวสติบูลาร์” บรรยายโดย พญ. ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ

22. กิจกรรมรับน้องแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2561

23. ประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24. โครงการบริการประชาชน “รู้…ระวังโรคกรดไหลย้อน” บรรยายโดย นพ.พีระนาท โชติวิทยาอารากร

25. กิจกรรม วันการได้ยินโลก  สวนลุมพินีวัน

26. การตรวจประเมิน หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา WFME. วันที่ 11-12 มิย.2562

27. พิธีรับประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน