รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ประกาศราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน
ปีการศึกษา ๒๕๖4 รอบที่ ๑
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า และอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563
—————— —————— —————— ———————————— —————— ———————————— —————— —————————————————- —————- —————- —————- ——————————– —————- ——————————–
ตามที่แพทยสภากำหนดให้มีการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน
ปีการศึกษา ๒๕๖4 รอบที่ ๑ ทางราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีการรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา ๒๕๖4 รอบที่ ๑ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า และอนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ(แผน ก) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศของแพทยสภาดังนี้
๑. การสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
๑.๑ ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ “ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย” https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม และให้เลือกสถาบันฝึกอบรมได้ ๕ สถาบัน โดยขอให้เลือกให้ครบทั้ง ๕ สถาบัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเองในกรณีที่พลาดจากสถาบันแรก จะได้มีสถาบันอื่นให้เลือกได้เต็มตามสิทธิ โดยให้กรอกชื่อสถาบันฝึกอบรมเรียงตามตัวอักษรของชื่อสถาบัน (ลำดับของสถาบันฝึกอบรมไม่มีผลต่อการพิจารณาเลือกรับเข้าฝึกอบรม)
๑.๒ ให้ผู้สมัครส่งเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ไปที่ราชวิทยาลัยฯ
๑.๒.๑ ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่ เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป ในกรอบที่กำหนด
๑.๒.๒ หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่
ก. สำเนาบัตรประชาชน
ข. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ–สกุล)
ค. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ง. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จ. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือ หลักฐานแสดงว่ากำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา
ฉ. หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่ง ฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่

กำหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อ เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑.๒.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 1,400.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์”
๑.๒.๔ ส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑.๒.๑, ๑.๒.๒ และ ๑.๒.๓ ไปที่
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม ๔ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
๑.๓ ให้ผู้สมัครติดต่อกับสถาบันฝึกอบรมที่เลือกไว้ทั้ง ๕ สถาบัน เพื่อจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งกำหนด โดยเอกสารหลักฐานชุดนี้ให้ส่งไปที่สถาบันนั้นๆ ไม่ต้องส่งมาที่ราชวิทยาลัยฯ
๒. การขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
๒.๑ ให้ผู้ที่ประสงค์ที่จะขึ้นทะเบียนกรอกใบคำขอด้วยตนเองที่ “ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย” https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม
๒.๒ ให้ผู้สมัครส่งเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ไปที่ราชวิทยาลัยฯ
๒.๒.๑ ใบคำขอตามข้อ ๒.๑
๒.๒.๒ เอกสารหลักฐานโดยอนุโลมตามข้อ ๑.๒.๒
๒.๒.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 1,400.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์”
๒.๒.๔ ส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒.๒.๑, ๒.๒.๒ และ ๒.๒.๓ ไปที่
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม ๔ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐