อาจารย์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

 

     รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ไวพจน์   จันทร์วิเมลือง   (หัวหน้าภาค)

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรฯ เวชศาสตร์ครอบครัว  แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง นิดา  ไรท์   (รองหัวหน้าภาค)

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
  • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา  แพทยสภา
 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ มงคล ตั้งเง็กกี่     

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เอกวุฒิ ธนานาถ     

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
   

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง วิลาภรณ์ ภักดีดินแดน

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.รังสิต
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตร สาขามะเร็งศีรษะและลำคอ โรงพยาบาลราชวิถี
      อาจารย์แพทย์หญิง นิธิตา สัตตรัตน์ไพจิตร

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 • หนังสืออนุมัติ อนุสาขาโสต ศอ นาสิก วิทยาการนอนหลับ
        อาจารย์นายแพทย์ ยศวี วังวรวุฒิ

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 • Certificate Research Fellowship in Rhinology and Endoscopic Skull base surgery division: Department of Otolaryngology- Head and Neck Surgery Stanford University School of Medicine
 
   

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทพ เศรษฐบุตร

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา (USA.)
 • Fellowship – Pediatric Otolaryngology- University of California-Davis (USA.)
   

       อาจารย์แพทย์หญิง กัญญารัตน์ จรูญผล

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 • อนุสาขาโสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   

    อาจารย์แพทย์หญิง นวมณฑ์ พลเสน

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 • วุฒิบัตรฯ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      อาจารย์แพทย์หญิง ฤทัยรัตน์  สุพฤกษ์ทวีชัย

 •   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •   วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 

       อาจารย์นายแพทย์ พรเศก  ตันอนุชิตติกุล

 •     แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 •     วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 •     ประกาศนียบัตร อนุสาขา โสตวิทยา และ โสตประสาทวิทยา แพทยสภา
 

 

       อาจารย์นายแพทย์ ชยุตม์ ธนาพรสังสุทธิ์

 •      แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
 •      วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 •      วุฒิบัตรฯ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า คณะแพทย์ศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ม. มหิดล
           อาจารย์นายแพทย์ ธนภัทร  สุพักตร์มนตรี

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            อาจารย์แพทย์หญิง เมธาวี  ไตรรัตนธาดา    

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
            อาจารย์ แพทย์หญิงปัทมา มานะวิบูลย์

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                       เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

                                      คุณ ไพลิน สุยะใหม่