หลักสูตร การฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

 

หลักสูตร การฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน

         สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

                     

432375_หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน (ฉบับสมบูรณ์)

432376_1. ภาคผนวก 1

432377_2. ภาคผนวก 2 วิจัย

432378_3. ภาคผนวกPORT FOLIO ENT TU

432379_4. ภาคผนวก 4 ENT

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565

7.1.1.2แบบประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์

7.1.2.1แบบประเมินหลักสูตรโดยแพทย์ประจำบ้าน

(อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมประเมิน)

(สำหรับผู้รับการฝึกอบรมประเมิน)