กิจกรรม วันการได้ยินโลก สวนลุมพินีวัน

1561120054203156112005852515611200458191561120092438