หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

    

                                 รายวิชาที่รับผิดชอบ

  1. พศ.501 รายวิชาการดูแลผู้ป่วยเลือกฉพาะทาง (โสต ศอ นาสิก) นักศึกษาแพทย์ ปี 5

Lecture  : Emergency management in ENT

  1. พศ.591-592 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 1-2  (วิชาเลือก ปี 6) 

     

                     รายวิชาที่มีส่วนร่วมกับภาควิชาอื่น

  1. พศ.521-522 รายวิชาบูรณาการศัลยศาสตร์ 3-4 ปี5

Lecture  : Deep neck infection

Lecture  : Common ENT procedure

  1. พศ.431-432 รายวิชาบูรณาการกุมารเวชศาสตร์ 1-2 ปี4

Lecture  : Common ENT in Child

  1. พศ.411-412 รายวิชารายวิชาบูรณาการอายุรศาสตร์ 1-2 ปี4

Lecture  : Nasal Obstruction

Lecture  : Peripheral Vertigo

Lecture  : Sorethroat Hoaresenss

  1. บทนำคลินิก (พศ.401) ชั้นปีที่ 4  บรรยาย 1  หัวข้อ
  2. Comprehensive บรรยาย 6  หัวข้อ  

               

                                  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 ที่ปรึกษาหลัก วิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์

ที่ปรึกษาหลัก วิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาระบาดวิทยาคลินิก

ที่ปรึกษาหลัก วิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์