วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ โครงสร้างภาควิชาโสตฯ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาและหลังปริญญา มีการให้บริการเป็นที่พึงพอใจ มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ที่เป็นที่ยอมรับ และ ทำงานเพื่อสังคม

พันธกิจ

พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน คือ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งให้ครอบคลุมถึงการวิจัย ความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย แก้ไขปัญหาและส่งเสริมสุขภาพโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม มีความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพ การเข้าใจในระบบสุขภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม ระบบบริการสุขภาพ และความรับผิดชอบทางสังคมตามความเหมาะสม ตลอดจนมีการประเมินและประกันคุณภาพมาตรฐานการฝึกอบรมในทุกสถาบันฝึกอบรมเป็นระยะๆ สม่ำเสมอ

โดยมี ปรัชญาและปณิธาน   ก้าวนำสังคม สั่งสมวิชาการ บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม