โครงการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงาน ด้านงานคลังและพัสดุ 2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563