ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ สมัครเข้าร่วม”โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพนนักวิชาการเงิน บัญชี และพัสดุ ระดับต้น”

ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ
สมัครเข้าร่วม “โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพนนักวิชาการเงิน บัญชี และพัสดุ ระดับต้น”

(รับเฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ)

อบรมระหว่างวันที่ 8 เม.ย.-27 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 -16.00 น.(ทุกวันอังคาร/พฤหัสบดี)
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams   รับสมัครถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564

รายละเอียดโครงการ

ลิงค์สมัครอบรม