โครงสร้างภารกิจ

ภารกิจ

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

งานคลังและพัสดุ เป็นหน่วยงานสนับสนุน มีหน้าที่หลักในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การเงิน การคลัง การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุ

งานคลังและพัสดุ แบ่งหน่วยงานภายในออก 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายคลัง และฝ่ายพัสดุ โดยแต่ละฝ่ายมีภาระหน้าที่ดังนี้

1. ฝ่ายคลัง มีหน้าที่ดูแลด้านการคลัง การงบประมาณ การเงิน การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (02)-9269682 , 9683 , 9684 , 9685 9689

2. ฝ่ายพัสดุ มีหน้าที่ดูแลด้านการจัดหาพัสดุ การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (02)-9269690 , 9691 , 9692 , 9009