โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ครั้งที่ 2)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 21 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ  อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์