งานเลี้ยงขอบคุณและมอบเกียรติบัตร

คณะกรรมการนักศึกษาแพทย์ ผู้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

ประจำปีการศึกษา 2562

มอบ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563