โครงการดนตรีบำบัด (ฟังด้วยใจให้ด้วยรัก)

ณ มูลนิธิ วัยวัฒนานิวาส จ. สมุทรปราการ