โครงการดนตรีสะพานดาว 

ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์