โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 31

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่