โครงการวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์