โครงการประเมินผลผู้ใช้บัณฑิตและเยี่ยมศิษย์เก่า

ประจำปีการศึกษา 2562

1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

2. โรงพยาบาลราชสาส์น

3.โรงพยาบาลพนมสารคาม

4.โรงพยาบาลแปลงยาว