โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพบผู้ปกครอง

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต