อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

sports
  1. รศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์
  2. ผศ.นพ.ประกาศิต สงวนจิตร
  3. ผศ.นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ

 

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬาของภาควิชาออร์โธปิดิกส์เติบโตไปพร้อมๆกับภาควิชา และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   โดยจัดเป็นกำลังหลักที่สำคัญหนึ่งในการพัฒนาภาควิชาและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วยทางเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องข้อ ได้พัฒนาการวิธีผ่าตัดรักษาผู้ป่วย ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัย ตลอดจนให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ภายนอกที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

 

ผลงานที่โดดเด่น

  1. การผ่าตัดส่องกล้องผู้ป่วย โดยเฉพาะข้อเข่าและข้อไหล่ โดยพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยประมาณ 400 รายต่อปี
  2. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียม ทั้งชนิดเปลี่ยนข้อฝั่งเดียว เปลี่ยนทั้งข้อ และเปลี่ยนข้อไหล่ชนิดกลับด้าน โดยมีจำนวนผู้ป่วยนับเป็นอันดับต้นๆของประเทศ
  3. การนำเทคโนโลยี เช่นการใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองภาพสามมิติ, Computer Aided Design ช่วยในการวางแผนก่อนการผ่าตัด การทำ Anatomic Glenoid reconstruction ผลงานสิทธิบัติ Design and development of positioning system for shoulder surgery: beach chair TU frame โดย รศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ ผลงานแกนเหล็กเพื่อตัดแนวกระดูกในการทำผ่าตัดข้อไหล่เทียมรายบุคคล (Patient Specific Drill-Guide for Assisting Shoulder Arthroplasty Surgery)