กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

ภาควิชาได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งในและนอกสถานที่โดยเป็นกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้ความรู้ประชาชน การบำเพ็ญประโยชน์สำหรับชาวบ้านและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ของภาควิชา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ใช้ทุน พยาบาลจากทุกหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันในโรงพยาบาล และนับเป็นการตระหนักในหน้าที่ของแพทย์และพยาบาลในการดูแลสังคม การช่วยเหลือสังคม ในทุกๆด้าน