อาจารย์ประจำภาควิชา

อาจารย์ประจำภาควิชาออโธปิดิกส์

ในปัจจุบัน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจำภาควิชาทั้งหมดดังนี้