เกี่ยวกับเรา

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มจัดตั้ง ตั้งแต่ปี 2533 และเติบโตก้าวหน้า พร้อมกับคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นสถาบันการเรียนการสอนทางออร์โธปิดิกส์ที่มีมาตรฐานและเป็นสถาบันหลักที่ผลิตแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพในประเทศไทย นอกจากการสอนนักศึกษาแพทย์ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชายังได้พัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 30 ปี

 

ภาควิชามีผลงานวิจัยที่ก้าวหน้า ทันสมัย และได้รับการเผยแพร่ในวารสารการวิจัยนานาชาติระดับแนวหน้าเป็นจำวนมาก นอกจากนั้นอาจารย์ของภาควิชาได้คิดค้นวิธีการรักษาและการผ่าตัดแบบใหม่ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ออร์โธปิดิกส์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นสถาบันออร์โธปิดิกส์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

การใช้ตราสัญลักษณ์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มมีการใช้การใช้ตราสัญลักษณ์ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้มีลักษณะที่เป็นสากล และมีความเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน โดยได้ทำการออกแบบตรา สัญลักษณ์ โดยมีต้นไม้พร้อมค้ำยันที่เป็นสัญลักษณ์ของ ออรโธปิดิกส์ที่เป็นสากล และมีสัญลักษณ์ ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกระดูกที่แสดงถึงความเป็น ออร์โธปิดิกส์ โดยสัญลักษณ์คล้ายกระดูกนี้ ประกอบเป็นขาสองขา มีลักษณะคล้ายกำลังก้าวเดินไปข้างหน้า และก้าวสูงขึ้น ที่แสดงถึงการเดินทางไปสู่ความก้าวหน้าและความเจริญ บนขาทั้งสองข้างยังประกอบกันเป็นรูปโดมเหมือนกับโดมที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมองคล้ายดินสอที่เขียนบนฟ้าโดยมีความหมายในการเผยแพร่ความรู้เพื่อนำประเทศไทย ให้ผู้คนได้รับทราบ โดยมี สีเหลืองและส้ม อันมีความหมายถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านออร์โธปิดิกส์ ทั้งการศึกษา การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการองค์กรระดับนานาชาติ

 

พันธกิจ1: ด้านการศึกษา

สร้างแพทย์และแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม แสดงพฤตินิสัยและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นสาคัญ สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบาดเจ็บและโรคทางออร์โธปิดิกส์ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ 2: ด้านงานวิจัย

ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพระดับสากล และและสร้างองค์ความรู้ใหม่แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบาดเจ็บและโรคทางออร์โธปิดิกส์ได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาด้านออร์โธปิดิกส์ของชุมชนและประเทศไทย

พันธกิจ 3: ด้านบริการ

ให้การบริบาลรักษาผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้บริการวิชาการด้านออร์โธปิดิกส์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงพัฒนาบุคลากรในภาควิชาให้มีศักยภาพ มีความก้าวหน้าในด้านวิชาการและทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ

พันธกิจ 4: ด้านการบริหารจัดการองค์กร Smart Organization

เป็นสถาบันด้านออร์โธปิดิกส์ที่มีการพัฒนาตลอดเวลาและยกระดับองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีความยั่งยืน พึ่งตนเองได้ และมีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 

พันธกิจด้านการฝึกอบรมแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์ มีการดำเนินการด้านการศึกษาตามพันธกิจของคณะฯ สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย มีพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรดังต่อไปนี้

  1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ทำงานได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
  2. ผลิตบัณฑิตแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความรู้และทักษะที่ดีตามมาตรฐานราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
  3. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านออร์โธปิดิกส์ที่มีที่เป็นเลิศคุณภาพระดับสากล และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบาดเจ็บและโรคทางออร์โธปิดิกส์ได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  4. ให้บริการทางการแพทย์และวิชาการทางด้านการแพทย์แก่สังคม อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เป็นสถาบันที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ
  5. พัฒนาบุคลากรในภาควิชาให้มีศักยภาพ มีความก้าวหน้าในด้านวิชาการและทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ
  6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม