อนุสาขาเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน

DSC_4996
  1. รศ.นพ.กฤต บุญธนาพิบูลย์

อนุสาขาเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน (orthopaedic oncology) เป็นสาขาที่เกิดขึ้นใหม่ของภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงอันเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิต หรือเกิดทุขพลภาพที่รุนแรงและถาวรได้

 

อนุสาขานี้ของภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ยธรรมศาสตร์ เป็นครั้งแรกในปี  พศ. 2558 โดยมีพันธกิจ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

  1. ด้านการรักษาผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน ได้รับความร่วมมือจากแพทย์สหสาขา (multidisciplinary team) ซึ่งประกอบด้วย แพทย์รังสีวินิจฉัย พยาธิแพทย์ แพทย์รังสีรักษา อายุรแพทย์ด้านมะเร็ง กุมารแพทย์ด้านมะเร็ง ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยญชาญด้านเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน วิสัญญีแพทย์ และจิตแพทย์ โดยการรักษาผู้ป่วยในแต่ละรายนั้น จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างแพทย์หลายสาขา โดยเรียกว่า Thammasat musculoskeletal tumor group เพื่อวางแผนการรักษาให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และพยายามช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปดำรงค์ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
  2. ด้านงานวิจัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศให้ดีขึ้น ตลอดจนหาความรู้ใหม่ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ (biomedical engineering) เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านวัสดุทางการแพทย์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำ limb sparing surgery มากขึ้น รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยทางพันธุศาสตร์ของเซลล์ และชีววิทยาระดับโมเลกุล (cytology and molecular analysis) เพื่อพัฒนารูปแบบของการรักษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  3. งานการศึกษา เป็นจุดมุ่งหมายหลักของอนุสาขา ซึ่งได้สอดคล้องกับนโยบายของภาควิชาคือ การพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้แพทย์ที่จบการศึกษาไปมีความรู้ในการวินิจฉัย การรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยสู่ผู้เชี่ยญชาญได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม รวมถึงสามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ร่วมงานในระบบสารธารณสุข และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การฝึกฝนให้แพทย์ทุกคนมีจรรยาบรรณ และเจตคติที่ดีในการดูแลรักษาผู้ป่วยเฉกเช่นรักษาญาติของตน