อนุสาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ

adult recon2
  1. ศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ
  2. ศ.นพ.ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์
  3. ศ.นพ.บุญชนะ พงษ์เจริญ
  4. รศ.นพ.กฤต บุญธนาพิบูลย์

 

อาจารย์แพทย์ทางด้านออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ ได้นำความรู้ที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งความร่วมแรงร่วมใจของทีมงาน ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดรวมถึงการใส่ใจของทีมการดูแลรักษารวมถึง ทีมงานพัฒนาคุณภาพ (Patient Care Team)  ทำให้การดูแลผู้ป่วยมีการพัฒนาและมีการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมากมาย ประกอบกับ เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบการดูแลคนไข้แบบเดิมๆซึ่งมีการฟื้นตัวช้า ทำผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้ไวและส่งผู้ป่วยกลับบ้านได้ใน 2-3 วันแรกหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม สามารถลดค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาลและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

 

ส่งผลให้ชื่อเสียงของสถาบันและการได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างในปัจจุบัน

นอกจากนี้อาจารย์ในอนุสาขามีความมุ่งมั่นในการทำงานวิชาการและงานวิจัยอย่างจริงจัง ส่งผลให้ มีผลงานการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศอย่างมากมายต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยมีข้อเทียมติดเชื้อ เช่น hip articulating spacer for treatment of periprosthetic infection ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศจากงานประกวด the 43rd  International Exhibition of Inventions of Geneva ณ สมาพันธรัฐสวิส สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และนำไปใช้สำหรับการรักษาติดเชื้อข้อสะโพกเทียมโดยแพทย์หลายสถาบัน