อนุสาขาการผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

  1. รศ.นพ.มารุต อรุณากูร
  2. อ.นพ.กฤต ราชายนต์

 

อนุสาขา Foot & Ankle เริ่มก่อตั้งเมื่อปี   พ.ศ. 2555 เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากกว่า 30 เรื่อง เป็นผู้นำในการผ่าตัดแบบ Minimal Invasive Surgery (MIS), Foot & Ankle Arthroscopic Surgery, Foot & Ankle Reconstruction Surgery, Total Ankle Arthroplasty ในประเทศ

ปัจจุบัน Foot & Ankle Clinic ที่ ธรรมศาสตร์มีความพร้อมในการเปิดเป็น Excellent center เนื่องจากมี ความครอบคลุมในการรักษาเรื่องเกี่ยวกับ Foot & Ankle ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Foot & Ankle Orthopedic specialist, Certified Pedortrist, Musculoskeletal Radiologist, อุปกรณ์การผ่าตัดที่ทันสมัย, Custom and over the counter (OTC) orthotics รวมทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์ กระดูกข้อเท้าเทียม โดย รศ.ดร.นพ.ชญานิน อ่างทอง ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อย