อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ และบูรณสภาพ

trauma
  1. รศ.นพ.สุคณิศ ฉ่ำชื่น
  2. รศ.นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ
  3. รศ.นพ.สัญญาณ เนียมปุก

 

อนุสาขาการผ่าตัดกระดูกหัก ข้อเคลื่อน ร่วมกับการบูรณสภาพหลังการบาดเจ็บ (Orthopaedic Trauma and Reconstructive Surgery) เป็นอีกหนึ่งอนุสาขาที่มีความสำคัญต่อการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ  รศ.นพ.สุคณิศ ฉ่ำชื่น และ รศ.นพ.อดินันท์  อภิวัฒน์การุญ เป็นกำลังสำคัญโดยมี รศ.นพ.สัญญาณ   เนียมปุก เป็นที่ปรึกษา ในการพัฒนาอนุสาขาเพื่อดูแลรักษาการบาดเจ็บต่อกระดูกและข้อในส่วนต่างๆ โดยคณาจารย์ของภาควิชาทั้งสามท่านได้นำวิทยาการผ่าตัดที่ทันสมัยมาใช้ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบ เพื่อให้คนไข้ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนในทุกระดับพร้อมกัน