Home Page TH

Highlights

About Orthopaedics

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มจัดตั้ง ตั้งแต่ปี 2533 และเติบโตก้าวหน้า พร้อมกับคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นสถาบันการเรียนการสอนทางออร์โธปิดิกส์ที่มีมาตรฐานและเป็นสถาบันหลักที่ผลิตแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพในประเทศไทย นอกจากการสอนนักศึกษาแพทย์ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชายังได้พัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 30 ปี

 

ภาควิชามีผลงานวิจัยที่ก้าวหน้าทันสมัยและได้รับการเผยแพร่ในวารสารการวิจัยนานาชาติระดับแนวหน้าเป็นจำวนมาก นอกจากนั้นอาจารย์ของภาควิชาได้คิดค้นวิธีการรักษาและการผ่าตัดแบบใหม่ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ออร์โธปิดิกส์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นสถาบันออร์โธปิดิกส์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

Orthopaedics Subspecialties

ได้จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการผู้ป่วย ด้วยมาตรฐานสูงระดับสากลในทุกด้าน โดยประกอบด้วยอนุสาขาดังนี้

Doctor & Staff

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจำภาควิชา ทั้งหมดดังนี้

Social Activities