การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกมาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี และได้ร่วมสอนนักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ 6 ถือเป็นภารกิจทีภาควิชาให้ความสำคัญในการผลิตแพทย์ทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการดูแลคนไข้ทางกระดูกตามมาตรฐาน และถูกต้องเหมาะสม