ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ขั้น ตอนที่ 2 โครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2564

https://drive.google.com/file/d/1zF1zQFbfT5gZC-A3XNRnPvm1mLZ068Ms/view?usp=sharing