รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.พญ. อารยา ศรัทธาพุทธ
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร. กัลยา อารีย์
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.นพ. อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุรีรัตน์ สมหาญ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา

 

ดร.วรพล วิแหลม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0-2926-9696 โทร.ภายใน 9696

 

หน่วยทะเบียนนักศึกษา คัดเลือก พัฒนาและบริหารหลักสูตร

นางวันวิศา วงษ์แหวน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ 0-2926-9675 โทร.ภายใน 9675

 

นางสาวปัทมวรรณ วงศ์ขจร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0-2926-9697 โทร.ภายใน 9697

 

นางสาวสุนันทิณี ลีลานวกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2926-9675 โทร.ภายใน 9675

หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาพรีคลินิก และต่างคณะ


นางสาววชิราภรณ์ กรุดปทุม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รายวิชาพรีคลินิก ชั้นปีที่ 3
โทรศัพท์ 0-2926-9677 โทร.ภายใน 9677


นางสาวพิชญา เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รายวิชาพรีคลินิก ชั้นปีที่ 2
โทรศัพท์ 0-2926-9677 โทร.ภายใน 9677


นางสาวเกศนี มูลป้อ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รายวิชาที่เปิดสอนให้ต่างคณะ
โทรศัพท์ 0-2926-9677 โทร.ภายใน 9677

หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาคลินิก

นางสาวสุรีรัตน์ สมหาญ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รายวิชาศัลยศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2926-9678-9 โทร.ภายใน 9678, 9679

 


นางสาวกาญจนา จำแนกทาน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รายวิชากุมารเวชศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2926-9678-9 โทร.ภายใน 9678, 9679

 

นางปริญญาภรณ์ พิลึก
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รายวิชาอายุรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2926-9678-9 โทร.ภายใน 9678, 9679

 

นางสาวจำลอง บุญเลิศ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รายวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โทรศัพท์ 0-2926-9678-9 โทร.ภายใน 9678, 9679

 

นางสาวดวงเดือน จรัสจินดา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รายวิชาออร์โธปิดิกส์//โสต ศอ นาสิกวิทยา/เวชศาสตร์ฟื้นฟู/วิสัญญีวิทยา/
จักษุวิทยา
โทรศัพท์ 0-2926-9678-9 โทร.ภายใน 9678, 9679

 

นางสาวนธิญา เพชรณรงค์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รายวิชาจิตเวชศาสตร์/เวชศาสตร์ฉุกเฉิน/พยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา/รังสีวิทยา
รายวิชา พศ.100/200/400/500
โทรศัพท์ 0-2926-9678-9 โทร.ภายใน 9678, 9679

หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาคลินิก (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

นางสาววาลิตา พวงจำปา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รายวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา/การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
พยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา/เวชศาสตร์ฉุกเฉิน/จิตเวชศาสตร์
รายวิชา พศ.400/พศ.401
โทรศัพท์ 0-2926-9678-9 โทร.ภายใน 9678, 9679

หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว รายวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นางศิริวรรณ เริงสำราญ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
โทรศัพท์ 0-2926-9695 โทร.ภายใน 9695

 

นางสาวกษมา ศิธราชู
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รายวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โทรศัพท์ 0-2926-9695 โทร.ภายใน 9695

หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ต่อยอด/แพทย์ฝึกหัด

นางสาวอุไรรัตน์ วงษ์ทองดี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0-2926-9698 โทร.ภายใน 9698

 

นางสาวภัสราภรณ์ วิแหลม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0-2926-9698 โทร.ภายใน 9698

หน่วยวิจัยการเรียนการสอนและประเมินผล

ดร.วรพล วิแหลม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0-2926-9696 โทร.ภายใน 9696

 

นางสาวสุจิตรา จันทร์ส่องแสง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0-2926-9695 โทร.ภายใน 9695

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

นายบงกช เอี่ยมชื่น
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0-2926-9694 โทร.ภายใน 9694

 

นางสาววิรัญญา เจริญอนันตกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0-2926-9697 โทร.ภายใน 9697

หน่วยธุรการ

นางสาววิรัญชนา เทียวประสงค์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0-2926-9696 โทร.ภายใน 9696

 

นางบุญเรือน เชิดศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0-2926-9697 โทร.ภายใน 9697

 

นางสาวธนารีย์ แสงงิ้ว
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ 0-2926-9696 โทร.ภายใน 9696

 

นางสาวศุภรัตน กลิ่นบำรุง
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ 0-2926-9696 โทร.ภายใน 9696

 

นางละเอียด แก้วทองคำ
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
โทรศัพท์ 0-2926-9693 โทร.ภายใน 9693

 

นางกฤษณา แสงเพชร
ตำแหน่ง นักการภารโรง
โทรศัพท์ 0-2926-9693 โทร.ภายใน 9693

 

นายนันทวัฒน์ แย้มเจริญ
ตำแหน่ง นักการภารโรง

 

หน่วยสนับสนุนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทักษะและหัตถการทางคลินิก (Clinical Skill Center)

ธีรยา มีเพียร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นายธีรวัตร พวงพันธ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

นางชญานันทน์ สุขกำเหนิด
ตำแหน่ง คนงานห้องทดลอง
โทรศัพท์ 0-2926-9724 โทร.ภายใน 9724