หลักสูตร

ปริญญาตรี
► หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
► หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
► หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
► หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2563 → ร่วมแสดงความเห็นต่อคุณสมบัติบัณฑิตพึงประสงค์
► หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563(หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) → ร่วมแสดงความเห็นต่อคุณสมบัติบัณฑิตพึงประสงค์
แพทย์ประจำบ้าน

► เวชศาสตร์ครอบครัว*

► อายุรศาสตร์

► กุมารเวชศาสตร์

► สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

► ศัลยศาสตร์

► ออร์โธปิดิกส์

► รังสีวิทยาวินิจฉัย

► วิสัญญีวิทยา

► เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

► จักษุวิทยา

► โสต ศอ นาสิกวิทยา

► จิตเวชศาสตร์

► ประสาทวิทยา

► จิตวิทยา

► ประสาทศัลยศาสตร์

► อายุรศาสตร์โรคเลือด

► พยาธิวิทยากายวิภาค*

► ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

*เฉพาะสาขานี้เท่านั้นที่ไม่ต้องผ่านการเพิ่มพูนทักษะ

แพทย์ประจำบ้าน (ต่อยอด)

► จักษุวิทยากระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตา

► จักษุวิทยาโรคจอประสาทตา

► จักษุวิทยาโรคต้อหิน

► ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง

► ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ข้อสะโพกข้อเข่า

► ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทางมือ

► ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เวชศาสตร์การกีฬา

► อายุรศาสตร์โรคไต

► อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร

► อายุรศาสตร์โรคหัวใจ