ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 (โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท)

ประกาศการรับสมัคร โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2564