วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สร้างแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพเพื่อประชาชน (Thammasat emergency medicine for the people)

พันธกิจ

  1. ผลิตแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาาชีพเวชกรรมสาขาเวขศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา
  2. ผลิตแพทย์ฉุกเฉินให้เหมาะสมกับความต้องการแพทย์ฉุกเฉินในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
  3. ผลิตแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณสมบัติเป็นแพทย์นักวิจัย
LinksLinks2