ประวัติ

ประวัติภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีโครงสร้างองค์กรอยู่ภายใต้โครงการจัดตั้งสถานเวชศาสตร์ชุมชน ครอบครัวและฉุกเฉิน มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 8 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีเจ้าหน้าที่ธุรการร่วมกับสาขาเวชศาสตร์ชุมชนทำหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการระดับสาขา โดยเริ่มมีอาจารย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคนแรกมาปฏิบัติงานในเดือนมกราคม พ.ศ.2546 จนกระทั่งประมาณเดือนสิงหาคม 2548 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจึงได้แยกออกมาเป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินอยู่ภายใต้สังกัดสถานวิทยาศาสตร์คลินิกจนถึงปัจจุบัน

โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินรับผิดชอบงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินทั้งด้านการเรียนการสอนในระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตและการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินซึ่งได้รับการอนุมัติให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินในปี พ.ศ. 2552 เริ่มฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเป็นปีแรกในปีการศึกษา 2553 จำนวน 3 ตำแหน่ง และได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้เพิ่มจำนวนแพทย์ประจำบ้านเป็น 5 ตำแหน่งต่อปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา ด้านการวิจัยในสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประชาชนทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลข้างเคียง รวมทั้งด้านการบริการรักษาผู้ป่วยในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 คณะอนุกรรมการสภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปลี่ยนคำเรียกสถานะหน่วยงานจาก “โครงการจัดตั้งภาควิชา…” เป็น “ภาควิชา…” โดยให้เรียกชื่อเป็นการภายในอย่างไม่เป็นทางการ และสามารถใช้ชื่อดังกล่าว ในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกได้

Copyright © 2019. All rights reserved.