ปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญาและปณิธาน

“ผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่ใฝ่รู้ มีคุณธรรม ร่วมพัฒนาสังคม สร้างสรรค์ผลงานวิชาการและให้บริการที่เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับระดับชาติ”

Copyright © 2019. All rights reserved.