หน้าหลัก

การศึกษา

ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม

การวิจัย

ส่งเสริมให้มีการสร้างงานวิจัย ก่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

การให้บริการ

ให้บริการทางการแพทย์และทางวิชาการ เพื่อสรรค์สร้างสุขภาพที่ดีแก่คนในสังคม

การบริหาร

การบริหารจัดการองค์กร (Excellent or Smart organization)

ภาพกิจกรรม

Copyright © 2019. All rights reserved.