แพทย์ประจำบ้าน

ข้อมูลรายชื่อแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2561

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

 1. แพทย์หญิงชญานุช ธนฤกษ์ชัย
 2. นายแพทย์ณัชพล ศรีโกศัย
 3. แพทย์หญิงณัฏฐ์ชิชา ลัทธิธรรม
 4. แพทย์หญิงปัณณพร วิมาโร
 5. แพทย์หญิงพชรมน เสมอตน
 6. แพทย์หญิงสาวิตรี หนองหาร

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

 1. แพทย์หญิงกรรวี ศรีสิริ
 2. นายแพทย์ธนกฤต ลัคนากาล
 3. นายแพทย์ปิยวัฒน์ ติวิรัช
 4. แพทย์หญิงพิชามญชุ์ ธนสารไพบูลย์
 5. นายแพทย์วรเวช วิประจง

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3                                               

 1. แพทย์หญิงเก็จจุฑา มากรด
 2. นายแพทย์ณัฐ ฉัตรชัยรัตนเวช
 3. นายแพทย์ไตรรัตน์ คงสวัสดิ์
 4. แพทย์หญิงพรปวีณ์ วงษ์โพธิ์ผล
 5. แพทย์หญิงพรรณพร ลอยใหม่
 6. แพทย์หญิงรัชรินทร์ เนียมจำนงค์
 7. แพทย์หญิงศศิมานี ไมทอง
Copyright © 2019. All rights reserved.