แพทย์ประจำบ้าน

ข้อมูลรายชื่อแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2561

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

 1. นายแพทย์กฤตวัฒน์    ภู่รุ่งฤทธิ์
 2. แพทย์หญิงฉัทชนัน     พรพนิต
 3. แพทย์หญิงวรัญญา     ทิมทอง
 4. นายแพทย์ภานุพงศ์    เฟื่องฟุ้ง
 5. นายแพทย์ภัทรพล      บุญคู่
 6. แพทย์หญิงสุธินี         ดีแสน

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

 1. นายแพทย์กษิเดช       คุปตะพันธ์
 2. นายแพทย์วิชญ์พล     ผกาวรรณ
 3. นายแพทย์ฉัตรบดินทร์ ทองภูสวรรค์
 4. แพทย์หญิงกิตติยา      กลิ่นสุคนธ์
 5. แพทย์หญิงวราภรณ์    พันธ์ประสิทธิ์
 6. แพทย์หญิงอาทิตยา    บำรุงพนิชถาวร

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3                                              

 1. นายแพทย์นิคม         พันธ์พฤกษา
 2. แพทย์หญิงมัลลิกา      บุญเนียม
 3. แพทย์หญิงวันดี         เหลืองพูนลา
 4. นายแพทย์สุทธิพงส์     สุวรรณทวีมีสุข