หลักสูตร

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้

  1. หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามรายวิชาดังต่อไปนี้ 1.1 รายวิชาที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน

1.1.1   รายวิชาบังคับ พศ. 671 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 หมุนเวียนตลอดปีการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการสหสาขาวิชาทางคลินิก ประกอบกับการฝึกปฏิบัติ ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1.1.2  รายวิชาเลือก พศ. 582 การแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการสหสาขาวิชาทางคลินิก ประกอบกับการฝึกปฏิบัติ ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1.2 รายวิชาอื่นในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้เข้าร่วมสอนเป็นบางส่วน
1.2.1  รายวิชา พศ. 411, 412 บูรณาการอายุรศาสตร์ 1-2 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 สอนเรื่องหลักการดูแลผู้ป่วยได้รับสารพิษ 6 ชั่วโมง/ปี

1.2.2  รายวิชา พศ. 513, 514 บูรณาการอายุรศาสตร์ 3-4 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 สอนเรื่อง common problems in toxicology ร่วมกับ consultation round 12 ชั่วโมง/ปี

1.2.3  รายวิชา พศ. 421, 422 บูรณาการศัลยศาสตร์ 1-2 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 สอนเรื่อง bite and sting และ topic in Emergency Medicine 18 ชั่วโมง/ปี

1.2.4  รายวิชา พศ. 523, 524 บูรณาการศัลยศาสตร์ 3-4 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 สอน Topic เรื่อง Emergency Medicine 12 ชั่วโมง/ปี

ชื่อหลักสูตร

“หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๖”

Residency Training in Emergency Medicine
Download หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566
Download คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566
Download หลักเกณฑ์คัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

Copyright © 2019. All rights reserved.