หลักสูตร

 

หลักสูตร / รายวิชาที่รับผิดชอบ

            โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้

            1. หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามรายวิชาดังต่อไปนี้

1.1 รายวิชาที่โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน

   1.1.1        รายวิชาบังคับ พศ. 662 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 หมุนเวียนตลอดปีการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการสหสาขาวิชาทางคลินิก ประกอบกับการฝึกปฏิบัติ ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

   1.1.2        รายวิชาเลือก พศ. 555 การแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการสหสาขาวิชาทางคลินิก ประกอบกับการฝึกปฏิบัติ ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1.2 รายวิชาอื่นในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตที่โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้เข้าร่วมสอนเป็นบางส่วน

   1.2.1        รายวิชา พศ. 411, 412 บูรณาการอายุรศาสตร์ 1-2 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 สอนเรื่องหลักการดูแลผู้ป่วยได้รับสารพิษ 6 ชั่วโมง/ปี

   1.2.2        รายวิชา พศ. 513, 514 บูรณาการอายุรศาสตร์ 3-4 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5สอนเรื่อง common problems in toxicology ร่วมกับ consultation round 12 ชั่วโมง/ปี

   1.2.3        รายวิชา พศ. 421-422บูรณาการศัลยศาสตร์ 1-2 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4สอนเรื่อง bite and sting และ topic in Emergency Medicine 8 ชั่ วโมง/ปี

   1.2.4        รายวิชา พศ. 523-524บูรณาการศัลยศาสตร์ 3-4 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 สอน Topic เรื่อง Emergency Medicine 8 ชั่ วโมง/ปี

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Residency Training in Emergency Medicine

ชื่อวุฒิบัตร

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Diploma of the Thai Board of Emergency Medicine

ว.ว. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Diploma, Thai Board of Emergency Medicine

Download หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561
Download คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561
https://spi.uinmataram.ac.id/wp-includes/-/obat-aborsi/
http://mmt.its.ac.id/wp-content/uploads/obat-aborsi/
https://bunton-adipala.cilacapkab.go.id/wp-content/-/cytotec/
https://bunton-adipala.cilacapkab.go.id/wp-content/-/perangsang-wanita/
https://feb.uhamka.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/
https://fai.uhamka.ac.id/wp-content/uploads/2023/03/
https://fikes.uhamka.ac.id/wp-content/languages/plugins/cytotec/