การแพทย์ในถิ่นทุรกันดารและการปฏิบัติการกู้ภัยด้วยระบบเชือก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้กับแพทย์ประจำบ้านและบุคลากรทางการแพทย์

โครงการฝึกอบรม “การแพทย์ในถิ่นทุรกันดารและการปฏิบัติการกู้ภัยด้วยระบบเชือก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้กับแพทย์ประจำบ้านและบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (Thammasat Medical Skill and Education Center: TMEd)

Copyright © 2019. All rights reserved.