มอบรางวัลหน่วยงานคุณภาพและประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ ครั้งที่ 1 / 2563