งานพัฒนาคุณภาพ  ชั้น 3 อาคารคุณากร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่ : 99/209 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เบอร์โทร : 02-926-9666

Email : qa.med.tu@gmail.com

Send us mail