ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริภัทร เกียรติพันธ์ุสดใส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริภัทร เกียรติพันธ์ุสดใส

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นางญาณีนาถ สุวรรณชัย

นางญาณีนาถ สุวรรณชัย

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
นางสาวพรพรรษา สุกรรม

นางสาวพรพรรษา สุกรรม

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
นางสาวดวงกมล มูลป้อ

นางสาวดวงกมล มูลป้อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
นางสาวนันทวัน    อัมภรัตน์

นางสาวนันทวัน อัมภรัตน์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวนราพร   สุดสระ

นางสาวนราพร สุดสระ

นักวิชาการศึกษา
นางสาวภัทรนันท์ จำแนกทาน

นางสาวภัทรนันท์ จำแนกทาน

นักวิชาการศึกษา