พยาธิวิทยาและสาขานิติเวชศาสตร์

หน้าหลัก

ประกาศและกิจกรรมภาควิชาฯ
ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
และกิจกรรมประชุมสัมมนา
การเรียนการสอน
การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์
และแพทย์ประจำบ้าน
งานวิจัย
ผลงานการวิจัยของอาจารย์
และแพทย์ประจำบ้าน
งานวิชาการ
ตำรา บทความ การนำเสนอผลงาน
ของอาจารย์
งานบริการ
การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
และการส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
นิติเวชศาสตร์
บุคลากร
รายชื่อคณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน
และเจ้าหน้าที่ของภาควิชา

"เราฝึกอบรมพยาธิแพทย์ที่เป็นมืออาชีพและมีความสุข"

สาขาพยาธิวิทยา ให้บริการด้านศัลยพยาธิวิทยา เซลล์วิทยา และการตรวจชันสูตรศพ แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติด้วยมาตราฐานวิชาชีพ ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาพยาธิวิทยาที่เป็นมืออาชีพและมีความสุข และสร้างงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ติดต่อเรา

สาขาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99/209 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 

เบอร์โทร 02-926-8050

Email: pathoforensictu@gmail.com

 Facebook: Thammasat AP Traning