photocontest350

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 Download 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว : Download

>>>>>Brochure PHD_CMFM<<<<<

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรได้ที่>>>>Ph.D.CMFM<<<<

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 02-926-9802 หรือ 0818535187

สถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ แพทย์หญิงวิศรี วายุรกุล

อาจารย์ แพทย์หญิงเรือนขวัญ กัณหสิงห์

อาจารย์ แพทย์หญิงวดี วงศ์ประดิษฐ์

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ในสาขา “เวชศาสตร์ครอบครัว”

ภาพ: จากกองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เว็บที่เกียวข้อง

 

ภาพกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์