งานวิจัย
Research Office
หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์
โครงสร้าง / ภารกิจ
ระเบียบ / ประกาศ
หน่วยงาน
บุคลากร
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 1
ผลงานของเรา
Download เอกสาร
คลังความรู้
กิจกรรมงานวิจัย
Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จองใช้งานเครื่องมือห้องปฏิบัติการ
ระบบการให้บริการงานวิจัยออนไลน์
เครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัย
ฐานข้อมูลผู้วิจัย
แบบประเมินออนไลน์
webboard
ติดต่องานวิจัย
 
 
 
 

    

       

                        ข่าวประกาศ/ประชุม/อบรม/สัมมนา                              

         ประกาศฝ่ายวิจัย มธ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 35 ทุนๆละไม่เกิน 50,000 บาท ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 7 ชุด มาที่คุณรุ่งอรุณ งานวิจัย ชั้น 3 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลด  รายละเอียดแบบข้อเสนอโครงร่าง

          ประกาศ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับผลงานเพื่อพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม จำนวน 12 ชุด แล้วส่งมาที่งานวิจัย ชั้น 3 อาคารคุณากร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 นี้  ดาวน์โหลด  => ประกาศ  แบบฟอร์มเสนอผลงาน  แบบฟอร์มการมีส่วนร่วม

     ประกาศ ฝ่ายวิจัย มธ. เปิดรับทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556 ผู้สนใจสามารถเสนอผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณามาที่คุณณัฐฐิชา งานวิจัย ชั้น 3 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 นี้  ดาวน์โหลด=> ประกาศ   แบบฟอร์ม                

ดาวน์โหลด ==> แบบฟอร์มแบบตอบรับการนำเสอนผลงานวิจัย
ดาวน์โหลด ==>  คำแนะนำในการเขียนบทคัดย่อ

         

                         ข่าวทุนมธ./ทุนคณะ/ทุนภายนอก                            

  • ประกาศ ฝ่ายวิจัย มธ. เปิดให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม โดยสามารถส่งเอกสารในการเสนอขอรับทุนพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด ส่งมาที คุณณัฐฐิชา ชนะนิล งานบริหารการวิจัย ชั้น 4 อาคารราชสุดา  ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556  ดาวน์โหลด=>  รายละเอียด  แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุน


  •   รายละเอียด ประกาศและแบบฟอร์มทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มธ. ประจำปีงบประมาณ 2556

           ดาวน์โหลด =>  1. ทุนวิจัยทั่วไป   ประกาศ , แบบฟอร์ม
            ดาวน์โหลด =>  2. ทุนวิจัยสถาบัน  ประกาศ , แบบฟอร์ม
            ดาวน์โหลด =>  3. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  ประกาศ , แบบฟอร์ม

  •  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับการสนับสนุนหรือช่วยเหลืองบประมาณของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สำหรับโครงการทั่วไปหรือโครงการวิจัยถาบันการแพทย์แผนไทย ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการขอรับทุนโดยตรงจำนวน 5 ชุด ที่สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์/โทรสาร 0-2588-5743 หรือ email: otkf@dtam.moph.go.th ดาวน์โหลด=> แนวทางการขอรับการสนับสนุนทุน   แบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนทุน  

  

                สำนักงานคณะอนุกรรมการการทำวิจัยในคน มธ.ชุดที่1                

                                                         

                                  ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ                                  

 

                                           

ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานวิจัย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์