ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio 2) (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์…

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์…

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัย (คณะแพทยศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัย…

โครงการ "สร้างสุขภาพที่ดีหลังเลิกงาน" เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์สำหรับชาวคณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการ…

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน…